• ikona lupki
 • ikona ludzik
 • ikona rejestracji
 • ikona koszyk
 • ikona schowek
wyszukiwanie zaawansowane
1 » REGULAMIN2

KONTAKT

Weź leasing

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Studio 3D z 20.01.2019 roku

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w    celu niezwiązanym    bezpośrednio    z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;    
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Studio 3D;
4. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod www.studio3d-sklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Sprzedawca - podmiot    świadczący    usługi    sprzedaży    za    pośrednictwem Sklepu    Internetowego     na    zasadach    określonych    w    niniejszym    Regulaminie tj. 

 • F.P.H.U „SEPHIA” Dominika Kurowska
 • Brody 245a, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
 • NIP : 5512547419
 • REGON : 368014439

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
8. Ustawa Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
11. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133poz. 883 ze zm.)
12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.studio3d-sklep.pl
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.studio3d-sklep.pl, prowadzony jest przez Sprzedawcę.
2.4. Sklep internetowy świadczy usługi w zakresie sprzedaży drukarek 3D, filamentów oraz akcesoriów do drukarek.
2.5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;
e) tryb postępowania reklamacyjnego;
f) ochronę danych osobowych Klienta.
2.6. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe na urządzeniach typu PC oraz mobilnych, przy użyciu większości dostępnych przeglądarek.
2.7. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.studio3d-sklep.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.10. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Ustawy Kodeks Cywilny.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
3.6. Sprzedawca zapewnia ochronę danych osobowych Klienta zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz  ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.studio3d-sklep.pl, dokonać wyboru z oferty Sklepu podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy.
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzający wszystkie istotnych elementów Zamówienia. 
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem;

4.10. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości Towaru, Sprzedawca za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia. W przypadku braku dostępności Towaru na rynku Sprzedawca za pomocą poczty elektronicznej powiadomi Kupującego o tej okoliczności. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

V. Dostawa
5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską  lub istnieje możliwość odbioru osobistego. Koszty dostawy podane są na stronach poszczególnych produktów. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 15 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia Kupującemu przez Sprzedawcę otrzymania zapłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
5.4. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy terminy realizacji zamówienia może ulec zmianie. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Klienta o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić nowy termin.

VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki i opłaty, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na rachunek bankowy 07 1140 2004 0000 3102 7704 2567
b) płatnością w systemie przelewy 24.pl
VII. Prawo odstąpienia od umowy
7.1.Klient, będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
7.2.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie zakupionego Towaru, lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie zakupionego Towaru.
7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Sprzedawcę: Karolina Furyk – Grabowską tel. 881 627 221 mail: biuro@studio3d-krakow.pl
o decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
7.4. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się za zachowany jeżeli Klient przekaże w jeden z powyżej wskazanych sposobów informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
7.5. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. 
7.6. Zwrot w/w płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

7.7. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat w związku z odstąpienie od Umowy sprzedaży.

7.8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

7.9. Klient powinien odesłać lub przekazać zwracany Towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. 

7.10. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 

7.11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
8.1. Sprzedawca nie jest producentem oferowanych w Sklepie internetowym Towarów. Szczegółowe    warunki    realizacji    gwarancji    są    określone    w    druku gwarancji    wystawionej    przez    gwaranta. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeżeli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.  
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Sprzedawcy. 
8.3.Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
9.1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres biuro@studio3d-krakow.pl.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
X. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
10.1. Administratorem danych osobowych    przekazywanych przez Klientów Sklepu  internetowego    w związku z zakupami jest Sprzedawca.
10.2.Dane osobowe wykorzystywane są w    celu realizacji    Umów    sprzedaży, w    zawiązku z tym mogą być    przekazywane    podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Klienta oraz w przypadku zakupów na raty instytucjom kredytującym zakup.
10.3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.     Dane są przekazywane     dobrowolnie.    
10.4.Klient ma prawo do korygowania oraz zmiany wprowadzonych danych w następujący sposób:         
a) W    trakcie    składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku Zamawiam Klient posiadający konto w Sklepie    internetowym    ma możliwość    samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.            
b) Weryfikacji danych można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy    na adres k.grabowska@studio3d-krakow.pl 
c) Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas    tworzenia Konta w każdym czasie    w ramach udostępnionych opcji.
10.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.     
10.6. Treść zawieranej Umowy jest    dodatkowo utrwalona    i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym    Sprzedawcy oraz udostępniana na żądanie Klienta.
XI. Zmiana Regulaminu
11.1. Klienci    posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.
11.2. Jeżeli w czasie,    jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu  Klient    akceptuje lub    nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków    Regulaminu,    w szczególności po wprowadzeniu    jego zmian, zakupy  w Sklepie internetowym nie    są możliwe.    
11.3. Klientowi, który nie akceptuje    wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie  do usunięcia konta w każdym    czasie.
11.4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem  w życie zmian Regulaminu   będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
XII. Postanowienia końcowe
12.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Ustawy Kodeks Cywilny, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Ustawy Kodeks postępowania cywilnego.
12.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Ustawy Kodeks Cywilny, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy Kodeks Cywilny, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

INFORMACJA ODNOŚNIE DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), uprzejmie informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu) są wykorzystywane przez administratora w celu przekazywania informacji związanych z przygotowaniem dla Państwa wycen i realizacji zamówień na: wydruki 3d, skanowanie 3d, wypożyczanie drukarek 3d, szkolenia z zakresu druku i modelowania 3d, modelowanie CAD, obróbkę skrawaniem.

Administratorem danych jest firma:

 • F.P.H.U „SEPHIA” Dominika Kurowska
 • Brody 245a, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
 • NIP : 5512547419
 • REGON : 368014439

.

Podane przez Państwa dane będą przechowywane przez administratora przez okres 12 miesięcy od ostatniego kontaktu. Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim chyba, że nastąpi konieczność udostępnienia tych danych podmiotom świadczącym usługi informatyczne, prawne lub księgowe na rzecz administratora albo organom nadzorczym.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda wyrażona w umowie, ofercie bądź formularzu kontaktowym. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez administratora.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także usunięcia (co również wiąże się z zakończeniem korzystania z usług świadczonych przez administratora.).
Informujemy również, że są Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

Wszelkie żądania w tym zakresie należy kierować na adres e-mail: biuro@studio3d-krakow.pl


Przejdź do strony głównej